สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ
59 หมู่ 1
ถนนแคมป์สน - สะเดาะพงต.เขาค้อ อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ
์ 67270
  **ดินแดนแห่งขุนเขาลำเนาไพร  งามจับใจทะเลหมอก  พันธุ์ไม้ดอกเมืองหนาว  เรื่องราววีรชนผู้กล้า  ตระการตาพระตำหนักเขาค้อ** 

 

อโวคาโด


อโวคาโด เป็นไม้ผลที่มีคุณค่าทางอาหารสูงมากโดยอุดมไปด้วยไขมันที่เป็นประโยชน์โปรตีนที่ย่อยง่าย มีแร่ธาตุที่สำคัญหลายชนิดและมีวิตามินอีสูงแต่มีคาร์โบไฮเดรตต่ำทำให้ผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวานสามารถทานได้จีงเป็นที่นิยมบริโภคกันทั่วไปในต่างประเทศโดยใช้ในการประกอบอาหารในชีวิตประจำวัน เช่น รับประทาน เปล่าๆ หรือทานกับไอศครีม น้ำตาล นมข้น หรือใส่ในสลัด และนอกจากนี้ยังใช้แปรรูปสกัดเอาน้ำมันเพื่อใช้ในการ ทำเครื่องสำอางต่างๆปัจจุบันอโวคาโดค่อนข้างจะได้รับความสนใจในการขยายการปลูกมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจาก มีแนวโน้มทางการตลาดที่ดี และเป็นพืชที่ปลูกง่าย ประกอบกับได้มีการพัฒนาในเรื่องพันธุ์ที่ได้มาตรฐาน ดังเห็นได้จากมีหลายพื้นที่ได้เริ่มส่งเสริมให้เกษตรกรชาวไทยภูเขาปลูกจนเป็นอาชีพที่สามารถทำรายได้ให้แก่เกษตรกรบนพื้นที่สูง ที่ผ่านมาผลผลิตส่วนใหญ่คุณภาพต่ำเนื่องจากเป็นพันธุ์ที่ไดจากการเพาะเมล็ดดังนั้นภาวะราคาไม่สูงนักจึงจำเป็นต้องทำการพัฒนาด้านคุณภาพผลผลิตและการตลาดให้ได้มาตรฐานมากขึ้นเพื่อส่งเสริมให้อโวคาโดเป็นพืชเศรษฐกิจ
พันธุ์ส่งเสริม พันธุ์รูเฮิล บัคคาเนีย บูท๗, ๘ เฟอร์เออเต้ แฮส

สภาพแวดล้อม
ดินที่เหมาะสมต้องมีการระบายน้ำดีดินอุดมสมบูรณ์และหน้าดินลึกอโวคาโดไม่ทนต่อสภาพน้ำท่วม ถ้าดินมีความชื้นสูงเกินความต้องการจะทำให้เกิดโรครากเน่าได้ง่าย อุณหภูมิในประเทศไทยไม่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการปลูกอโวคาโดที่สามารถปลูกได้แทบทุกสภาพภูมิอากาศ ปริมาณน้ำฝนควรได้รับน้ำอย่างน้อยปีละ ๗๕๐-๑,๐๐๐ มิลลิเมตร ถ้าขาดน้ำฝนควรมีการให้น้ำอย่างน้อย ๗-๑๐ วันต่อครั้ง โดยเฉพาะช่วงดอกบาน และติดผลเป็นช่วงที่ต้องการน้ำ ต้นอโวคาโด เป็นไม้เนื้ออ่อนกิ่งเปราะควรมีแนวป้องกันลม เพื่อป้องกันการหักของต้นอโวคาโด ควรมีการตัดแต่งกิ่งให้พุ่มโปร่ง จะช่วงป้องกันได้พอสมควร

การปลูกและการดูแลรักษา
ระยะปลูก
ระยะปลูกที่เหมาะสมสำหรับอโวคาโด นั้นจะขึ้นอยู่กับชนิดพันธุ์ และความอุดมสมบูรณ์ของดินบางพันธุ์จะมีรูปทรงด้านแผ่กว้าง บางพันธุ์มีรูปทรงด้านสูงโปร่ง การกำหนดระยะการปลูกควรอยู่ระหว่าง ๘-๑๒ เมตร

การเตรียมพื้นที่ปลูก
การะตรียมพื้นที่ปลูกควรจะเตรียมไว้ล่วงหน้า โดยการขุดหลุมปลูกขนาด ๘๐x๘๐x๘๐ เซนติเมตรผสมปุ๋ยคอก ๑-๒ กิโลกรัม คลุกเคล้ากับดิน เตรียมไม้ปักเพื่อยึดต้นกันโยก เตรียมหญ้าแห้งหรือฟางแห้ง เพื่อคลุมโคนต้น
ฤดูปลูก
ปลูกได้ทุกฤดูหากว่ามีน้ำเพียงพอ สำหรับบนที่สูงนั้นจะปลูกประมาณ เดือนกรกฎาคม เพราะเริ่มมีฝนตก ระวังอย่าให้น้ำขังต้นอโวคาโด
การปลูก
การปลูกนำต้นพันธุ์อโวคาโดที่ได้ขนาดลงปลูกในหลุมที่เตรียมไว้ ควรให้รอยต่อของกิ่งพันธุ์ดีอยู่เหนือระดับดิน กลบดินรอบโคนต้น รดน้ำให้ชุ่ม นำหลักมาปักและมัดยึดกันลมโยกและคลุมโคนต้นด้วยเศษหญ้าหรือฟางแห้ง แล้วทำร่มเงาเพื่อช่วยพรางแสงแดด
การให้ปุ๋ย
-ใส่ครั้งแรก หลังปลูก ๑ เดือน โดยใช้ปุ๋ย ๑๕-๑๕-๑๕ ผสมกับ ๔๖-๐-๐ อัตรา ๑ ต่อ ๑ ใส่ต้นละ ๒๐๐ กรัม ทุก ๓ เดือน
-ใส่ครั้งที่ ๒ (ปีที่ ๒) ใช้ปุ๋ยสูตรดังกล่าวข้างต้น อัตรา ๓๐๐ กรัม ใส่ ๔ ครั้ง ต่อปี
-ปีที่ ๓ ใช้ปุ๋ยสูตรดังกล่าว เพิ่มเป็น ๔๐๐ กรัม ใส่ ๒ ครั้ง ในช่วงต้นฤดูฝน และกลางฤดูฝนพอถึงปลายฝนจะเปลี่ยนเป็นปุ๋ยสูตร ๘-๒๔-๒๔ ในดินร่วนปนทราย ดินทรายส่วนดินเหนียว สูตร ๑๒-๒๔-๑๒ อัตราส่วน ๕๐๐ กรัม ต่อต้น ในปีที่ ๓ อโวคาโดจะเริ่มให้ผลผลิต ถ้าติดผลมากอาจใช้ปุ๋ยยูเรีย ผสมปุ๋ยสูตรเสมออัตรา ๑ ต่อ ๑ ใส่ต้นละ ๕๐๐ กรัม
การให้น้ำ
เมื่อปลูกใหม่ ควรให้น้ำเพื่อการเจริญเติบโต ของต้นอโวคาโด เมื่อต้นอโวคาโดถึงระยะออกดอกควรงดการให้น้ำ จนกว่าจะเกิดตาดอกและช่อดอกและช่อดอกเจริญจึงเริ่มให้น้ำใหม่
การตัดแต่งกิ่ง
อโวคาโดไม่มีระบบตัดแต่งกิ่งที่แน่นอน การตัดแต่งกิ่งอาจจะทำบ้างเล็กน้อย เช่น กิ่งแห้ง กิ่งเป็นโรคแมลง กิ่งหักเสียหาย การตัดแต่งเพื่อเปลี่ยนแปลงทรงต้น เช่น พันธุ์ที่มีลำต้นสูง อาจจะตัดยอด เพื่อให้แตกกิ่งออกแผ่ทางด้านข้าง เป็นต้น

สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ โทร. 056 - 728090 Email khaokho_pb@doae.go.th
ผู้จัดทำ...เจ้าพนักงานธุรการ