💠​ จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 1 จังหวั​ดเพชรบูรณ์

17 ธันวาคม พ.ศ.2564 นายอนันต์ ตั่นฉ้วน เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย หัวหน้า​ส่วน​กระทรวง​เกษตรและสห​กรณ์จังหวั​ดเพชรบูรณ์​ นายอำเภอหล่มสัก เกษตรอำเภอทุกอำเภอ เจ้าหน้าที่จังหวัด และอำเภอ ร่วมจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 1 จังหวั​ดเพชรบูรณ์​ โดยมี นายอำนาจ​ แย้ม​ศิริ รองผู้​ว่าราชการ​จังหวั​ดเพชรบูรณ์​ เป็น​ประธาน​เปิดงาน เพื่อให้บริการคลินิก​เกษตรเคลื่อนที่ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาด้านการเกษตร และถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ ด้านคลินิกดิน คลินิกพืช คลินิกปศุสัตว์ คลินิกประมง คลินิกชลประธาน คลินิกสหกรณ์ คลินิกบัญชี คลินิกกฎหมาย คลินิกข้าว คลินิกหม่อนไหม และคลินิกอื่น ๆ ณ วัดศรีชมชื่น หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำก้อ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์