✅ เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับอำเภอ ครั้งที่ 1

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 นายอนันต์ ตั่นฉ้วน เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับอำเภอ ( DW) ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ Zoom meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของนักส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน ตามระบบส่งเสริมการเกษตร T&V System โดยมีบุคคลเป้าหมายประกอบด้วยหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่าย เกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เจ้าพนักงานการเกษตร เจ้าหน้าที่ธุรการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ในการระดมความคิด ค้นหาแนวทางการปฏิบัติงาน และจัดทำแผนการดำเนินงาน เพื่อขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร ตามภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร ตลอดจนแผนงานโครงของจังหวัดเพชรบูรณ์ ไปสู่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย ในระดับพื้นที่ต่อไป