✅ สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับ บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลาดไท) ในการประสานงานเกษตรกรและส่งเสริมการพัฒนาการเชื่อมโยงช่องทางการตลาดให้แก่เกษตรกร ที่ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ผ่านโครงการผักรวมใจ ผลไม้รวมใจ ข้าวสารปลอดภัย สมุนไพรสด (GAP)

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 นายอนันต์ ตั่นฉ้วน มอบหมายให้นางนันทพร ทองอินทร์ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชและเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก ร่วมกับ บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลาดไท) ในการประสานงานเกษตรกรและส่งเสริมการพัฒนาการเชื่อมโยงช่องทางการตลาดให้แก่เกษตรกร ที่ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ผ่านโครงการผักรวมใจ ผลไม้รวมใจ ข้าวสารปลอดภัย สมุนไพรสด (GAP) ณ ที่ทำการแปลงใหญ่ผักตำบลปากช่อง หมู่ 5 ตำบลปากช่อง และที่ทำการแปลงใหญ่ผักตำบลบ้านหวาย หมู่ 4 ตำบลบ้านหวาย อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์