❇️ประชุมพิจารณาโครงการส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม/องค์กรเกษตรกรในการผลิตการแปรรูป การทำผลิตภัณฑ์ และท่องเที่ยวเชิงเกษตร ผ่านคณะกรรมการขับเคลื่อนงาน ด้านการเกษตรระดับจังหวัด

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา09.00 น. นายอนันต์ ตั่นฉ้วน เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมประชุมพิจารณาโครงการส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม/องค์กรเกษตรกรในการผลิตการแปรรูป การทำผลิตภัณฑ์ และท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งเป็นโครงการภายใต้แผนพื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้านการเกษตร เพื่อเสนอของบประมาณ ประกอบด้วย ๒ กิจกรรมคือ ๑) กิจกรรมยกระดับวิสาหกิจชุมชนสู่การประกอบธุรกิจแบบครบวงจร จำนวน 12 กลุ่ม งบประมาณ 34,864,631 บาท และ ๒) กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงในชุมชน จำนวน 25 กลุ่ม งบประมาณ 11,723,930 บาท ที่เสนอโครงการผ่านคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอแล้ว เพื่อเสนอความต้องการผ่านคณะกรรมการขับเคลื่อนงาน ด้านการเกษตรระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์