❇️​ เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ส่งมอบหัวเชื้อไตรโคเดอร์มาแก่สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ วิเชียรบุรี บึงสามพัน หนองไผ่ และชนแดน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ซึ่งนำไปใช้ในการป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรา

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 นายอนันต์ ตั่นฉ้วน เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้นางสาวธัญญรัตน์ ภัทรชนนวรพล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการและนางสาวกาญจนารมณ์ ทองโปร่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ส่งมอบหัวเชื้อไตรโคเดอร์มาแก่สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ วิเชียรบุรี บึงสามพัน หนองไผ่ และชนแดน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ซึ่งนำไปใช้ในการป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อราเกษตรกรที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่เกษตรอำเภอทุกแห่ง