❇️ ตลาดนัดสัญจรเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) จังหวัดเพชรบูรณ์

❇️ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการมหาดไทย ประธานในพิธีเปิด ตลาดนัดสัญจรเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) จังหวัดเพชรบูรณ์วันที่ 17 กันยายน 2564 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการมหาดไทย ประธานในพิธี พร้อมด้วยนายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายยุพราช บัวอินทร์ นักวิชาการประจำตัวประธานผู้แทนราษฏร ร่วมเปิดตลาดนัดสัญจรเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) จังหวัดเพชรบูรณ์ กิจกรรมตลาดนัดเกษตรกรรุ่นใหม่สัญจร (Young Smart Farmer) จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2 โครงการเสริมศักยภาพกิจกรรมเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ต่อยอดธุรกิจเกษตร ภายใต้งบประมาณเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเยี่ยมชมตลาดสุขใจไทหล่มเก่า โดยมีนายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน นายอนันต์ ตั่นฉ้วน เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติในการเปิดงานครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง

✅โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและสินค้าของเกษตรกรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ให้เป็นที่รู้จัก ณ บริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า (ตลาดสุขใจ ไทหล่มเก่า) อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

✅กิจกรรมและสินค้าของเกษตรกรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ดำเนินการจัด จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้

✳️ครั้งที่ 1 วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น. – 18.00 น. ณ บริเวณหน้าสหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์ จำกัด อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ

✳️ครั้งที่ 2 วันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น. – 18.00 น. ณ บริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

✳️ครั้งที่ 3 วันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 07.00 น. – 14.00 น. ณ ตลาดผักปลอดภัยเทศบาลพุเตย (สวนสาธารณะพุน้ำร้อน) อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) เพชรบูรณ์ จากทุกอำเภอร่วมจำหน่ายสินค้า ทั้ง 3 ครั้ง จำนวน 78 คน มีสินค้าร่วมจำหน่ายมากกว่า 100 รายการ ให้ประชาชนได้เลือกซื้อตามความต้องการ