❇️ ประชุมคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2/2564

❇️ ประชุมคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2/2564 วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน เวลา 13.30 น.สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2/2564 โดยมีท่านรองนิเวศน์ หาญสมุทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน คณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย พาณิชย์จังหวัด ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนพัฒนาการจังหวัด ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัด ผู้แทนธนาคารออมสิน ธกส. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจังหวัด ผู้แทนวิสาหกิจชุมชน และผู้ทรงคุณวุฒิ ประชุม เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน การส่งสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน ปี 2564 รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะ เพื่อกำหนดเป็นแนวทางการส่งเสริม และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดเพชรบูรณ์ต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์