❇️เกษตรจังหวัด ให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

❇️เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร วันที่ 13-15 กันยายน 2564 วันที่ 13 กันยายน 2564 นายอนันต์ ตั่นฉ้วน เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยได้รับเกียรติจากนายนิเวศน์ หาญสมุทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในการเยี่ยมชมนิทรรศการ และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 โดยในงาน หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบปัจจัยการผลิต/วัสดุการผลิต แก่เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี เพื่อนำไปให้บริการแก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอวิเชียรบุรี ในวันที่ 14-15 กันยายน 2564 จำนวน 4 หน่วยงาน ดังนี้ 1. ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ มอบเมล็ดถั่วฝักยาวพันธุ์พิจิตร 3 จำนวน 200 ชุด 2. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบูรณ์ มอบข้าวสาร 1 กก. จำนวน 100 ชุด 3. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ มอบเอกสารความรู้ด้านพืชอาหารสัตว์ จำนวน 10 ชุด 4. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย (เกษตรที่สูง) มอบกล้าผัก 5 ชนิด (พริก มะเขือ ผักปลังยักษ์ มะละกอ อย่างละ 2 ต้น) 200 ชุด วันที่ 14-15 กันยายน 2564 สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี จัดให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี เกษตรกร จำนวน 85 ราย และอาคาร SML ตำบลซับน้อย อำเภอวิเชียรบุรี เกษตรกร จำนวน 40 ราย โดยมีหน่วยงานที่ร่วมออกบริการ จำนวน 10 หน่วยงาน ดังนี้ 1. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ แจกชุดผ้ากันเปื้อน และกระเป๋าผ้า จำนวน 15 ชุด 2. สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ แจกสารเร่งพด จำนวน 125 ชุด น้ำหมัก และเมล็ดพันธุ์ปอเทือง 3. โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ แจกเอกสารความรู้ทางด้านชลประทาน แหล่งน้ำต่างๆ 4. สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ แจกสารชีวภัณฑ์ เชื้อไตรโคเดอร์มา,เมตาไรเซียม จำนวน 125 ชุด และเมล็ดพันธุ์ผัก (ผักชี คะน้า แตงกวา ฟักทอง และถั่วฝักยาว) จำนวน 125 ชุด 5. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ แจกเอกสารความรู้ด้านสหกรณ์ และน้ำยาล้างจาน 6. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์ แจกแหนแดง พืชสมุนไพรจำนวน 150 ชุด 7. ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เลย ให้บริการน้ำหม่อน บริการเอกสารความรู้ด้านหม่อนไหม 8. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ แจกวัคซีน และยารักษาโรคสัตว์ 9. สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ แจกเอกสารคู่มือการเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 50 ชุด 10. สำนักงานปฎิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ แจกวารสาร สปก. และจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงซึ่งการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ ครั้งนี้ มีการปรับรูปแบบ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเน้นการสนับสนุนปัจจัยการผลิต และวัสดุทางการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำไปใช้ในครัวเรือน เป็นการลดรายจ่าย และช่วยให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตัวเองในด้านอาหาร จนกว่าจะผ่านพ้นวิกฤตินี้ไป