❇️​ จังหวัดเพชรบูรณ์ ส่งมอบครุภัณฑ์โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดมอบครุภัณฑ์โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. นายนิเวศน์ หาญสมุทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการส่งมอบครุภัณฑ์ และนายจิรวัตร์ มณีโชติ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมส่งมอบครุภัณฑ์แก่กลุ่มผู้ปลูกข้าวหอมมะลิหนองผักบุ้งพัฒนาโดยมีนายอนันต์ ตั่นฉ้วน เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีสมใจ ทองศิริ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และนางพรนิภา ทองศิริ เกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมส่งมอบครุภัณฑ์โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนพลังเกษตรสร้างสุขสยามคูโบต้า หนองผักบุ้ง ตำบลนายม อำเภอเมือ​งเพชรบูรณ์​ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อให้สมาชิกแปลงใหญ่นำไปใช้ในการดำเนินงานของกลุ่มต่อไป